Sign In

Đăng ký đề tài

Hướng dẫn đăng ký

Hướng dẫn đăng nhập :

Username password

 

Username : MSSV

Password : nếu lần đầu đăng nhập thì password cũng chính là mã số sinh viên (nếu không thành công thì vui lòng sử dụng chức năng Nhắc mật khẩu hoặc liên hệ supporter để được reset mật khẩu).


Sau khi đăng nhập thành công thì menu sẽ hiện lên chức năng cho Sinh viên :

 

Quản trị tài khoản : Sinh viên xem thông báo về phép được đăng ký đề tài trong lần này không, thay đổi thông tin hoặc mật khẩu.

Đăng ký đề tài :

  • Nếu bạn chưa đăng ký đề tài nào thì hệ thống hiện ra danh sách các đề tài mà bạn có thể đăng ký, bạn chọn đề tài nào thì nhấp vào link Đăng ký đề tài đó

 

  • Nếu đề tài bạn muốn đăng ký đã có người đăng ký trước rồi thì bạn chọn vào link XVN (xin vào nhóm: để thêm mình vào danh sách “Quan tâm đề tài) hoặc click gửi mail để gửi yêu cầu trực tiếp đến email trưởng nhóm đề tài. Ngoài ra bạn có thể xem thông tin liên lạc của nhóm trưởng thông qua “Chi tiết đề tài”.

 

  • Nếu bạn đăng ký đề tài và là trưởng nhóm thì bạn được quyền xem danh sách các sinh viên “Quan tâm đề tài” và có thể thêm các thành viên này (hoặc bất cứ sinh viên nào được phép đăng ký đề tài) vào nhóm với điều kiện đề tài của bạn còn chỗ trống.

 

  • Đề tài có ràng buộc chuyên ngành thì Nhóm trưởng phải thêm các thành viên theo đúng chuyên ngành của đề tài.

Mỗi đợt đăng ký đề tài có giới hạn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, khi hết thời gian đăng ký thì bạn không thể vào chức năng Đăng ký đề tài nữa mà chỉ có thể tìm kiếm các thông tin chung của các đề tài.

Đang xử lý