Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 52 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Tiểu luận chuyên ngành K12Tổng số đề tài : 108

STT Tên đề tài GVHD Chuyên ngành Tình trạng Số lượng Chi tiết
1 Xây dựng ứng dụng bảo vệ điện thoại trên nền tảng Android Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 1 / 2 Chi tiết
2 Phát triển ứng dụng đa nền tảng cho điện thoại di động Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
3 Tìm hiểu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu mạng xã hội (Social Network Mining) Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
4 Tìm hiểu một số mô hình dự báo dữ liệu chuỗi thời gian Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 1 / 2 Chi tiết
5 Xây dựng ứng dụng phân tích và dự báo giá chứng khoán Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Chưa có sinh viên đăng ký 0 / 2 Chi tiết
6 Lập trình Game cho điện thoại di động Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
7 Xây dựng website giới thiệu và đặt hàng sản phẩm cơ khí Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
8 Tìm hiểu Android SDK, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
9 Tìm hiểu Windows Phone, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
10 Xây dựng game Caro Mai Tuấn Khôi Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
11 Xây dựng game Ô chữ Mai Tuấn Khôi Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
12 Xây dựng game bắt chữ Mai Tuấn Khôi Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
Đang tải ...