Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 55 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Tiểu luận chuyên ngành K13Tổng số đề tài : 111

STT Tên đề tài GVHD Chuyên ngành Tình trạng Số lượng Chi tiết
1 Xây dựng ứng dụng di động bằng React Native Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
2 Phát triển ứng dụng đa nền tảng cho điện thoại di động Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
3 Xây dựng ứng dụng quản lý công việc cho Android Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
4 Lập trình Game cho điện thoại di động Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
5 Xây dựng ứng dụng hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
6 Tìm hiểu kỹ thuật lập trình hệ thống cho Android Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
7 Tìm hiểu cấu trúc mạng xã hội và xây dựng ứng dụng minh họa Nguyễn Trần Thi Văn Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 1 / 1 Chi tiết
8 Xây dựng website tra cứu vé máy bay sử dụng Spring MVC framework Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
9 Tìm hiểu Android SDK và viết ứng dụng Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
10 Xây dựng website quản lý kho dược phẩm sử dụng .NET MVC framework Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
11 Xây dựng website bán hàng sử dụng Laravel PHP framework Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
12 Phát triển website quản lý hội nghị khoa học Lê Văn Vinh Công Nghệ Phần Mềm Đã có người đăng ký 2 / 2 Chi tiết
Đang tải ...