Sign In

Đăng ký đề tài

  Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013 (03:03 19/02/2017) 03 giờ 53 phút, ngày 26 tháng 09, 2017

Tin từ giáo vụ

Đăng ký khoá luận tốt nghiệp khoá 2013

(19/02/2017 - 03:03)

THÔNG BÁO

(V/V ra tiêu chuẩn chọn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp)

BCN khoa chỉ đưa ra tiêu chuẩn, cụ thể là :

  • Số tín chỉ tối thiểu cho hệ kỹ sư và hệ sư phạm phải >= 131
  • Điểm trung bình tích lũy của sinh viên phải  >=6.5
  1. Cách thức thực hiện :
  • Sinh viên thuộc bộ môn nào chỉ được phép đăng ký đề tài bên chuyên ngành đó (ngoại trừ sinh viên hệ sư phạm).
  • Công bố cho sinh viên và tổ chức cho sinh viên đăng ký : 17-02-2017 tới 27-02-2017
  • BCN khoa công bố kết quả chính thức cho sinh viên 1-03-2017 tới 5-03-2017

 

Ngày 14 tháng 02 năm 2017

            P.Trưởng khoa

 

 

Đinh Công Đoan


  Tin liên quan


Đang tải ...